Martin Wolf analisa a crise na economia brasileira.